Política de Privacitat

6 de març de 2024

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

El titular de la Pàgina i responsable del tractament és la societat LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L., domiciliada a Barcelona, Carrer València, 3.B, 08015, disposa del C.I.F. B64398373 i inscripció al Registro Mercantil de Barcelona al Tom 42974, foli 1, full número B-345815.

Dades de Contacte:

E-mail: info@lletnostra.cat.

Telèfon: + (34) 93 226 57 94

Per a qualsevol gestió o sol·licitud respecte la present política de privacitat, els Usuaris podran dirigir-se al correu electrònic info@lletnostra.cat amb la referència “Protecció de Dades”.

CATEGORÍES DE DADES TRACTADES I FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Quina categoria de dades tractem?

Dades identificatives: nom, cognoms, adreça postal, adreça de correu electrònic, DNI, etc.

Dades de circumstàncies personals: data de naixement.

INFORMACIÓ RECOPILADA

Contacte: Consultes, comentaris, suggeriments, idees, etc. Informació personal extreta a través del formulari que inclou a títol enunciatiu, però no limitatiu, el seu nom, cognoms, e-mail(s), data de naixement, domicilio, població, província, telèfons.

Blog/Continguts (http://blog.lletnostra.cat/): Comentaris deixats pels usuaris en els seus comentaris (post).

A l’enviar un comentari o similar l’usuari accepta que les dades que proporciona, a títol enunciatiu, però no limitatiu, nom, e-mail, fotografia, comentari, siguin publicats en el Blog de Llet Nostra ALIMENTÀRIA.

Newsletter/informació comercial: Al subscriure’s a la newsletter i a l’enviament d’informació comercial, els usuaris proporcionen els seus e-mails i accepten rebre per correu electrònic la newsletter i/o informacions comercials de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L. i de les seves societats vinculades pertanyents al sector làctic.

Registra’t: Al registrar-se a la Pàgina, els usuaris proporcionen informació personal extreta a través del formulari que inclou a títol enunciatiu, però no limitatiu, el seu nom, cognoms, data de naixement, domicili, població, província, e-mail(s), telèfons.

Gent propera (https://club.lletnostra.cat/): Consultes, comentaris, suggeriments, idees, etc. Informació personal extreta a través del formulari en el qual els usuaris que inclou, a títol enunciatiu, però no limitatiu, el seu nom, cognoms, data de naixement, domicili, població, província, e-mail(s), telèfons.

Promoció, Concurs, Sorteig: Al participar en una promoció, concurs o sorteig, els usuaris poden proporcionar informació personal per participar en la mateixa i gaudir dels premis, a títol enunciatiu, però no limitatiu, el seu nom, cognoms, data de naixement, domicili, població, província, e-mail(s), telèfons.

Amb quina finalitat i durant quant temps tractarem les seves dades personals?  

ÚS DE LA SU INFORMACIÓ, FINALITAT, CONSERVACIÓ

Ús, finalitat

De conformitat amb a legislació vigent aplicable en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L, amb CIF B64398373, domicili social a Barcelona, Carrer València, 3.B, 08015, telèfon 93 226 57 94, e-mail de contacte: info@lletnostra.cat com a responsable del tractament, informa als usuaris que voluntàriament utilitzen aquests Continguts, del tractament i protecció de les seves dades de caràcter personal.

La utilització de qualsevol Continguts de la present Pàgina suposa l’acceptació expressa i plena de la present Política de Privacitat i del tractament de les seves dades.

La finalitat del tractament de les dades dels usuaris pot consistir en:

 1. La gestió de les consultes, comentaris dels usuaris amb els departaments involucrats de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L.
 2. La gestió i publicació dels seus comentaris a través del Blog o Contingut.
 3. La gestió i enviament de les newsletters i/o d’informacions comercials de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L.
 4. La gestió del registre dels seus usuaris.
 5. La gestió de la relació entre els participants en Promoció, Concurs o Sorteig i LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L., incloent la comunicació amb els Participants per atendre les seves sol·licituds, la comunicació, la publicació dels noms dels guanyadors en els mitjans que LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L consideri oportú i que es comuniquin en les bases legals corresponents de la Promoció, Concurs o Sorteig i la gestió dels seus premis, procedint-se a la seva eliminació al finalitzar el temps necessari pel desenvolupament de la present acció promocional, és a dir, al finalitzar l’any en curs com a termini màxim.

Conservació de la informació

 1. Les dades de caràcter personal que l’usuari proporciona al realitzar una consulta a través de la Pàgina, s’eliminaran a la resolució de cada consulta.
 2. Les dades de caràcter personal que l’usuari pogués proporcionar a l’enviar un post al blog de Llet Nostra ALIMENTÀRIA, s’eliminaran amb el blog quan deixin de ser necessaris o en qualsevol moment anterior a la simple sol·licitud de l’usuari realitzada per escrit a LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L., acompanyant-se d’una còpia del seu Document Nacional d’Identitat, enviat a la següent adreça: Carrer València, 3.B, 08015 Barcelona, o al següent e-mail: info@lletnostra.cat, en ambdós casos amb la referència “Protecció de Dades Pàgina lletnostra.cat”.
 3. Les dades de caràcter personal que l’usuari proporciona al sol·licitar la newsletter i/o enviament d’informació comercial de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L. es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat. Aquesta sol·licitud comportarà la baixa de l’usuari d’aquest servei.
 4. Les dades de caràcter personal que l’usuari proporciona al registrar-se a la Pàgina, àrea Registrar-se, es conservaran mentre l’usuari no sol·liciti la cancel·lació de les seves dades de registre i com a conseqüència d’això, la baixa d’aquest servei.
 5. Les dades de caràcter personal que el participant en Promoció, Concurs o Sorteig proporcionen al participar en els mateixos, es conservaran durant el desenvolupament dels mateixos, eliminant-se al finalitzar el temps necessari per al desenvolupament de la Promoció, Concurs o Sorteig, és a dir, al finalitzar l’any en curs com a data màxima.

¿A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L. pot contractar els serveis de tercers i/o de empreses vinculades per realitzar serveis en el seu nom, a títol enunciatiu, però no limitatiu, com, el enviament de correus, de la newsletter, gestió i allotjament de la Pàgina, hosting. Només s’ entrega a aquestes companyies la informació personal necessària per oferir el servei exigint preservar la confidencialitat de la informació, l’ ús de la qual està prohibit per altres finalitats diferents de les aquí esmentades.

Administracions públiques en els casos previstos per Llei

Les forces i cossos de seguretat de l’ Estat en virtut de l’ establert per Llei

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L. pot revelar informació personal a les següents circumstàncies si la informació: i) fos pública en el moment de la seva divulgació; ii) hagués estat esdevinguda pública després de la seva divulgació sense incompliment per part de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L de les seves obligacions legals; iii) estigués en poder de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L abans de ser divulgada, segons consti en els arxius escrits de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L i no estigués sotmesa a cap acord previ de confidencialitat amb l’usuari: o iv) LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L hagués adquirit conforme a dret d’un tercer que estigués legalment en possessió de la mateixa i no estigués obligat en front l’usuari a mantenir la seva confidencialitat; o v) hagués estat obtinguda independentment per empleats o agents de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L que haguessin tingut accés a la informació confidencial; o vi) LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L estigui obligada a divulgar la informació en virtut d’una ordre judicial o emès per una autoritat administrativa o qualsevol normativa aplicable; o vii) si actuant de bona fe, LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L creu que és necessari per defensar els seus drets; o viii) per respondre a demandes o reclamacions de tercers.

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les dades personals dels usuaris es desglossa a continuació, i resideix en qualsevol cas en el propi consentiment de l’interessant:

 • Legitimació per consentiment: quan l’usuari es registra a la Pàgina per realitzar qualsevol consulta, comentari.
 • Legitimació per consentiment: quan l’usuari proporciona les seves dades voluntàriament per a realitzar qualsevol comentari (post) a través del blog de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA o dels Continguts.
 • Legitimació per consentiment: quan l’usuari proporciona les seves dades voluntàriament per rebre la newsletter i/o informació comercial de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L i de les seves societats vinculades pertanyents al sector làctic per correu electrònic.
 • Legitimació per consentiment: quan l’usuari es registra a la Pàgina a l’àrea corresponent.
 • Legitimació per consentiment: quan l’usuari es registra a l’apartat de Gent propera
 • Legitimació per consentiment: quan l’usuari participa en qualsevol Promoció, Concurs o Sorteig.

Els usuaris proporcionen de manera voluntària les seves dades a LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L. En cas de no facilitar les dades mínimes sol·licitades en cada cas, no es podran, a títol enunciatiu, però no limitatiu, atendre les consultes, enviar la newsletter quan procedeixi, deixar un comentari, participar en el Blog de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA.

Tanmateix, LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L. informa als Usuaris que poden revocar en qualsevol moment el consentiment per la recollida i tractament de les seves dades personals, mitjançant el procediment establert a tals efectes, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Quins són els teus drets?

DRETS DELS USUARIS

En virtud de la legislació vigent aplicable en matèria de Protecció de Dades, els usuaris podran fer valer els drets que a continuació s’enumeren, de conformitat amb el procediment detallat més endavant:

Els usuaris tenen dret a obtenir confirmació sobre si LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L. està tractant les seves dades personals, per tant, els usuaris tenen, entre d’altres, el dret a a accedir a les seves dades personals, rectificar les seves dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Accés: petició d’informació sobre les dades personals proporcionades.

Rectificació o supressió: petició de correcció de dades personals inexactes o incorrectes proporcionades o supressió de les mateixes si així ho sol·licita el titular de les mateixes o el seu representant o tutor legal.

Cancel·lació: petició de cancel·lació de dades personals proporcionades.

Limitació del seu tractament, cas de procedir: els usuaris podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.

Oposició, cas de procedir: petició d’oposició al tractament de les dades personals de les quals els usuaris en són titulars.

Portabilitat de dades: els usuaris de conformitat amb la legislació vigent tindran dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Els usuaris podran oposar-se a l’enviament d’informacions comercials i/o newsletter per mitjans electrònics, així com a qualsevol altre tractament objecte de les presents, en qualsevol moment, això comportarà la seva baixa d’aquests serveis.

Procediment per exercir qualsevol dels drets abans mencionats: per exercir els seus drets els usuaris, titulars de les dades de caràcter personal, hauran:

Enviar un escrit a LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L.:

 • O bé, a l’adreça de correu postal Carrer València, 3.B, 08015 Barcelona;
 • O bé, a l’adreça de correu electrònic: info@lletnostra.cat

Aquest escrit haurà:

 • D’incloure la referència “Protecció de Dades, Pàgina lletnostra.cat”.
 • Indicar l’objecte de la seva sol·licitud.
 • Acompanyar-se d’una còpia del seu Document Nacional d’Identitat.

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L., de conformitat amb el Reglament UE 2016/679, li respondrà dins els terminis legals establerts per el citat Reglament.

Procediment per donar-se de baixa de la newsletterper exercir els seus drets els usuaris, titulars de les dades de caràcter personal, podran fer-ho:

 • O bé, omplint el formulari en aquest enllaç
 • O bé, enviant un correu a l’adreça de correu electrònic: info@lletnostra.cat amb l’assumpte “Baixa newsletter” indicant l’adreça de correu electrònic que es vol donar de baixa.

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, S.L., de conformitat amb el Reglament UE 2016/679, li respondrà dins els terminis legals establerts per el citat Reglament.