BASES DE LA PROMOCIÓ"ENQUESTA LLET NOSTRA"

OBJECTE

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL posa en marxa una promoció,  en el territori català i dirigida a tot potencial consumidor, sota la denominació “ENQUESTA LLET NOSTRA”.

PERSONES LEGITIMADES I DURADA

Podrà participar en el CONCURS qualsevol persona resident legal a Catalunya i major de 18 anys.

Els usuaris podran participar del 26 de setembre al 18 d’octubre de 2017 tots dos inclosos.

PREMIS

A la present promoció hi haurà tres guanyadors que rebran:

 • 3 lots de productes Llet Nostra

El cost de cadascun dels lots de productes Llet Nostra és de:

 • Preu sense IVA: 159,99€
 • Preu amb IVA: 173,22€

Cada lot constarà de:

 • 1 caixa de llet en bric sencera
 • 1 caixa de llet en bric semi
 • 1 caixa de llet en bric desnatada
 • 2 packs de flam de mató
 • 2 packs de flam de cafè
 • 2 packs de flam d’ou
 • 2 packs flam 0%
 • 2 packs de crema catalana
 • 2 packs de iogurt natural
 • 2 packs de iogurt maduixa
 • 2 packs de iogurt ensucrat
 • 2 packs de iogurt natural ecològic
 • 2 packs de iogurt desnatat ecològic
 • 2 packs de iogurt cabra ecològic

 

MECÀNICA

Per participar serà necessari completar l’enquesta enviada.

SORTEIGS

Entre tots els participants se seleccionaran un total de 6 registres de forma aleatòria mitjançant random.org, dels quals, els 3 primers seran els guanyadors d’ 1 lot de productes Llet Nostra cada un i els 3 següents seran els reserves, en l’ordre en què s’hagin obtingut.

El sorteig es realitzarà a partir del dia 19/10/2017.

ENTREGA DELS PREMIS

Els premis es lliuraran sense cost algun pels agraciats i seran comunicats als guanyadors via correu electrònic.

Els guanyadors hauran de notificar la seva acceptació del premi responent al correu electrònic enviat per LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL amb la següent informació: nom i cognoms, dni i telèfon de contacte.

Els guanyadors disposaran d’un termini de 24 hores a partir de la notificació del premi per comunicar l’acceptació del mateix.

Cas que en aquest termini el guanyador no enviés la informació esmentada per certificar la seva acceptació del premi, s’entendrà que el guanyador no accepta el premi i per tant renuncia al mateix, donant pas als reserves.

En cap cas, LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL es responsabilitzarà de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, endarreriments o qualsevol altra circumstància posterior a l’entrega del premi.

CONDICIONS ESPECIFIQUES DE LA PROMOCIÓ

 • Cada persona podrà participar només un cop.
 • La comunicació de les dades personals per part dels participants de la PROMOCIÓ i especialment de les dades d’email, número de telèfon i edat és un requisit obligatori per a que els guanyadors puguin rebre el premi obtingut, no podent participar en la PROMOCIÓ els menors de 18 anys. De resultar agraciada alguna d’aquestes persones la seva participació resultarà automàticament anul·lada.
 • L’ORGANITZACIÓ descartarà aquelles participacions que siguin abusives o fraudulentes i no es fa responsable de la veracitat de les dades facilitades pels participants. Per tant, si les dades facilitades no són correctes o tenen errors, l’ORGANITZACIÓ no es fa responsable de no poder contactar amb els possibles guanyadors per comunicar-los el resultat o per gestionar amb ells el lliurament del premi.
 • El premi de la PROMOCIÓ no es podrà substituir per un altre a petició del guanyador, ni podrà ser canviat pel seu valor en metàl·lic. L’ORGANITZACIÓ es reserva, en qualsevol cas, el dret de canviar els elements del premi de la PROMOCIÓ per un altre d’igual o superior valor quan concorri justa causa, i a més també es reserva el dret a anul·lar, suspendre o modificar la PROMOCIÓ per l’ORGANITZACIÓ si per causes tècniques justificades, raonables o de qualsevol altra índole aliena a la voluntat de l’ORGANITZACIÓ, aquesta no pogués complir amb el normal desenvolupament de la PROMOCIÓ, segons l’estipulat a les presents bases.
 • Seran a càrrec dels guanyadors els impostos i despeses -qualsevol que sigui la seva naturalesa- que poguessin derivar-se dels premis. Les despeses d’enviament del premi seran a càrrec de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL.
 • Els participants i els guanyadors reconeixen que els drets de propietat intel·lectual sobre la pàgina Web en el seu conjunt corresponen a autoritzen LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL. Així mateix, els participants i els guanyadors reconeixen que la reproducció, distribució o transformació no autoritzada del Web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual del titular.
 • En el cas que el present concurs quedés suspès per causes de força major, autoritzen LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL quedarà eximida de qualsevol responsabilitat sobre el mateix.

DRETS D’IMATGE

Els guanyadors autoritzen LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL a difondre el seu nom i la seva imatge en qualsevol mitjà de comunicació i de la manera que consideri més oportuna. Aquesta autorització s’entén que és automàtica amb la participació en la promoció.

DADES PERSONALS

Les dades facilitades pels concursants per a la seva participació a la promoció seran incorporades a un fitxer de titularitat de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL la finalitat del qual serà la de gestionar aquesta promoció. En cas d’acceptar l’enviament d’informacions comercials de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL, la informació que proporcioni solament es farà servir per l’enviament de la informació comercial i les ofertes relacionades amb els productes que LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL comercialitza. En cas de menors d’incapacitats, serà necessari el consentiment dels seus representants legals. El responsable d’aquest fitxer és LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL, amb domicili a Barcelona CP 08015, Carrer València, 3B. Els titulars de les dades podran exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació o oposició de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, mitjançant l’enviament d’una carta certificada a aquesta adreça. Aquestes dades podran ser facilitades a totes aquelles persones físiques o jurídiques que intervinguin en la present promoció (notari, empresa de publicitat, etc.) amb l’únic objecte de donar un servei a LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL.

Al participar a la present Promoció, els Participants consenten i autoritzen el tractament de les seves dades d’acord amb el mencionat a aquest apartat i accepten els termes i condicions de les presents Bases.

PROHIBICIÓ DE PARTICIPACIÓ

No podran participar en aquesta promoció cap dels treballadors de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL o de qualsevol de les empreses del grup al qual pertany. Als efectes d’aquesta promoció, s’entendrà com a grup aquell que com a tal es defineix a l’article 4 de la Llei del mercat de valors. Tampoc no podran participar-hi els familiars de primer grau o cònjuges dels citats treballadors.

RECLAMACIONS

El termini que s’estableix per a qualsevol possible reclamació referent a la promoció és de trenta dies hàbils des de la seva finalització, i no s’atendrà cap reclamació un cop transcorregut aquest termini.

DRETS

Per tota qüestió litigiosa que es pogués presentar en aquesta promoció i la interpretació i/o aplicació d’aquestes bases, tant LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL, com els guanyadors i participants , fan expressa renúncia a qualsevol dret que pogués correspondre’ls, i expressament se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

RESPONSABILITAT

Llet Nostra Alimentaria, S.L. i les societats vinculades a la mateixa, així com els seus proveïdors, subcontractistes, col·laboradors, agents o distribuïdors, queden exonerats de qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol tipus que puguin rebre els Participants i guanyadors de la Promoció per qualsevol acció o omissió no imputable a Llet Nostra Alimentaria, S.L., a les seves societats vinculades, als seus proveïdors, contractistes, col·laboradors, agents o distribuïdors, durant la durada de la Promoció i gaudi dels obsequis.

En cap cas Llet Nostra Alimentaria, S.L. serà responsable, de manera enunciativa però no limitativa, de les fallades de connexió a Internet tant en l’accés dels Participants a les distintes pàgines com en l’enviament de respostes de participació, comunicació d’obsequis, així com en qualsevol altra comunicació a través d’internet; de la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de les pàgines web mitjançant les quals es participa a la Promoció; l’ús il·lícit, mal ús i del frau que els Participants puguin atribuir als sortejos objecte de les presents bases.

RÈGIM FISCAL

El premi que es lliuri en aquest concurs està subjecte a la normativa fiscal aplicable. Així mateix, exclusivament i cas de procedir, seran per compte de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL en el concurs, la retenció o ingrés a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques associada a l’assignació del premi i la taxa del joc prevista en Real -Decret-Llei 16/1977, de 25 de febrer.

En conseqüència, l’ingrés a compte que en cada cas correspongui realitzar d’acord amb la normativa vigent, no serà repercutit als agraciats en el concurs. Aquest import serà ingressat per LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL al Tresor Públic per compte dels agraciats.

El guanyador del premi estarà obligat a facilitar les seves dades fiscals a LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL als efectes que aquesta última pugui complir amb totes les obligacions formals derivades d’aquesta promoció.

Qualssevol altres obligacions tributàries que l’obtenció del premi tingui en la fiscalitat del guanyador, seran per compte d’aquest, per la qual cosa LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL queda rellevada de qualsevol responsabilitat futura. A aquest efecte, LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL emetrà i posarà a disposició dels premiats un certificat amb totes les dades corresponents al premi i les retencions efectuades, dins el termini legalment establert a l’efecte. En conseqüència cada guanyador serà responsable de complir amb les obligacions fiscals i comptables que comporti l’obtenció del premi a l’efecte de la seva imposició personal.

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL es reserva el dret d’avançar o endarrerir l’inici i final del concurs, així com d’efectuar qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquesta promoció.

ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES

La participació en aquesta promoció suposa l‘acceptació íntegra de totes les condicions que conté aquest document, així com la submissió al criteri de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig i quant a les decisions interpretatives d’aquestes bases que realitzi aquesta empresa.