BASES del sorteig d’un lot de productes de Llet Nostra, una estada a Ca l’Anguila i una visita a l’Experiència #APROP.

OBJECTE

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL posa en marxa un sorteig, en el territori català i dirigida a los assistentes en el Festival Llet Nostra que té lloc el 22 de maig de 2022, sota la denominació “Sorteig El nostre Festival“

PERSONES LEGITIMADES I DURADA

Podrà participar en el sorteig qualsevol participant en el Festival Llet Nostra.

Si no es major de 18 anys haurà d’obtenir l’autorització prèvia de pares o tutores legals para participar.

PREMIS

Entre els participants es seleccionaran un total de 3 guanyadors, un guanyador per cadascun dels PREMIS.

Los premis consistiran en:

  • EL PRIMER GUANYADOR, que serà la primera butlleta triada guanyarà una nit d’allotjament a Ca l’Anguila de Peratallada per dos adults i dos nens, amb esmorzar inclòs. No inclosos dinars, sopars transport ni desplaçament que aniran a càrrec dels guanyadors. Data de l’estada: segons disponibilitat de l’establiment de l’1 de juny al 31 de desembre de 2022. Valor del premi: 119 €
  • EL SEGON GUANYADOR, que serà la segona butelleta triada guanyarà una visita a l’Experiència #APROP per a dos adults i dos nens. Valor del premi: 29 €
  • EL TERCER i ÚLTIM GUANYADOR, que serà la tercera butlleta triada, guanyarà un lot de productes Llet Nostra. El valor del lot és de 55.16€ amb IVA i de 51.47€ sense IVA

Tanmateix, el valor total dels premis serà de 203.16€

PARTICIPACIÓ

Per participar al Sorteig, l’usuari haurà de seguir les següents passes:

  1. Complimenta la butlleta que et donarem a l’entrada del recinte el dia del Festival, amb les teves dades
  2. Troba tots els personatges màgics de El nostre festival i segueix les instruccions de la butlleta per participar a la gimcana
  3. Quan els trobis, fes-los la pregunta que t’indiquem i apunta-la a la butlleta
  4. Entrega la butlleta complimentada a l’organització que la dipositarà davant teu a la URNA de participació del sorteig el mateix dia de El nostre Festival, 22 de maig de 2022.

SELECCIÓ DE GUANYADORS

Es seleccionaran 3 guanyadors seguint el següent procediment: es seleccionaran els guanyadors mitjançant sorteig aleatori el día 22 de mayo en El nostre Festival

Tanmateix:

  • la primera butlleta triada serà pel primer guanyador
  • la segona butlleta triada serà pel segon guanyador
  • i la tercera butlleta triada serà pel tercer guanyador

ENTREGA DELS PREMIS

Els premis seran comunicats als guanyadors el dia 22 de maig a través de la comunicació a partir de les 17h a El nostre Festival via radiofonia. A més, LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL podrà comunicar el nom del guanyador a les seves xarxes socials i/o a la seva web, en cas que no fossin presents els guanyadors en el moment de la comunicació. 

En cap cas, LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL es responsabilitzarà de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, endarreriments o qualsevol altra circumstància posterior a l’entrega del premi.

CONDICIONS ESPECÍFIQUES DEL SORTEIG

  • Cada persona podrà guanyar un sol premi, en cas que en guanyés dos, el segon premi quedaria anul·lat.
  • La comunicació de les dades personals per part dels participants de la SORTEIG és un requisit obligatori per a que els guanyadors puguin rebre el premi obtingut, no podent participar en EL SORTEIG
  • L’ORGANITZACIÓ descartarà aquelles participacions que siguin abusives o fraudulentes i no es fa responsable de la veracitat de les dades facilitades pels participants. Per tant, si les dades facilitades no són correctes o tenen errors, l’ORGANITZACIÓ no es fa responsable de no poder contactar amb els possibles guanyadors per comunicar-los el resultat o per gestionar amb ells el lliurament del premi.
  • El premi del SORTEIG no es podrà substituir per un altre a petició del guanyador, ni podrà ser canviat pel seu valor en metàl·lic. L’ORGANITZACIÓ es reserva, en qualsevol cas, el dret de canviar els elements del premi del SORTEIG per un altre d’igual o superior valor quan concorri justa causa, i a més, també es reserva el dret a anul·lar, suspendre o modificar el SORTEIG per l’ORGANITZACIÓ si per causes tècniques justificades, raonables o de qualsevol altra índole aliena a la voluntat de l’ORGANITZACIÓ, aquesta no pogués complir amb el normal desenvolupament de la PROMOCIÓ, segons l’estipulat a les presents bases.
  • Seran a càrrec dels guanyadors els impostos i despeses -qualsevol que sigui la seva naturalesa- que poguessin derivar-se dels premis.
  • En el cas que el present concurs quedés suspès per causes de força major, LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL quedarà eximida de qualsevol responsabilitat sobre el mateix.  

DRETS DE PROPIETAT intelectual

La participació en el Concurs suposa la cessió, amb caràcter exclusiu i transferible, sense limitació territorial ni temporal i amb caràcter gratuït, a LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL de tots els drets d’ús, distribució, explotació, exportació, publicació, difusió i publicació en http://www.lletnostra.cat o en qualsevol altre mitjà o suport online i off line que estimi oportú LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL (a títol enunciatiu però no limitatiu, Youtube, xarxes socials, etc.), reproducció a títol gratuït o onerós dels fotos, vídeos o similars, comentaris escrits pels participants en la promoció, podent dur a terme la seva alteració, transformació, modificació que es derivin dels mateixos, no donant lloc a dret algun de compensació, indemnització o reemborsament o pagament de tarifes o altres drets econòmics a favor dels Participants.

PROTECCIÓ DE DADES

Ús, finalitat i conservació de dades:

De conformitat amb la legislació vigent aplicable en matèria de protecció de dades, LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL en la seva qualitat de responsable de les dades, amb CIF B64398373, domicili social en C/ València 3B Pavelló Central, Barcelona, 08015, Telèfon: 93 226 57 94 i Correu electrònic: info@lletnostra.cat, informa als Participants en el present concurs que les seves dades recaptades per LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL en l’àmbit del present concurs, seran tractades per LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL amb les següents finalitats:

  • Gestionar la relació entre els Participants en el Concurs i LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL, incloent la comunicació amb els Participants per atendre les seves sol•licituds, la comunicació i la gestió dels seus premis, procedint-se a la seva eliminació al finalitzar el temps necessari per al desenvolupament de la present acció promocional, és a dir, en finalitzar l’any en curs a tot tardar.
  • Publicar el nom dels guanyadors en la web i les xarxes socials de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL.
  • Publicar imatge dels participants en foto o vídeo en el vídeo resumen del festival de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL.

Legitimació del Tractament

  • Legitimació per consentiment: per gestionar la seva relació amb LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL i publicar el nom i comentaris dels guanyadors quan els Participants accepten les bases legals del Concurs i es registren per participar en el present Concurs.
  • Legitimació per consentiment: per publicar imatge en vídeo o fotografies en el resumen festival Llet Nostra.

Drets dels Participants.

  • Els usuaris podran fer valer els drets que a continuació s’enumeren, mitjançant un escrit enviat a la següent adreça, acompanyat d’una còpia del seu Document Nacional d’Identitat: LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL C/ València 3B Pavelló Central, Barcelona, 08015 i/o al següent e-mail: info@lletnostra.cat, en tots dos casos amb la referencia “Protecció de Dades – Sorteig FESTIVAL LLET NOSTRA”.
  • Els Participants tenen dret a obtenir confirmació sobre si LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL està tractant les seves dades personals per tant tenen dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

– Accés: petició d’informació sobre les dades personals proporcionades.

– Cancel·lació: petició de cancel·lació de dades personals proporcionades.

– Limitació del seu tractament, cas de procedir: Obtenir de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

– Oposició, cas de procedir: petició d’oposició al tractament de les dades personals dels Participants, per la qual cosa LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici de la defensa de possibles reclamacions.

– Portabilitat de dades: els Participants de conformitat amb la legislació vigent tindran dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades, sempre que procedeixi.

  • Com queda indicat en aquest document, l’exercici dels drets citats anteriorment podrà realitzar-se dirigint un escrit a LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL, acompanyant-se d’una còpia del seu Document Nacional d’Identitat, en la següent adreça: C/ València 3B Pavelló Central, Barcelona, 08015 i/o al següent e-mail: info@lletnostra.cat, en tots dos casos amb la referència “Protecció de Dades – Promoció “EL NOSTRE FESTIVAL”.
  • Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.
  • A títol enunciatiu, però no limitatiu, LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL pot contractar a tercers serveis de gestió i allotjament de dades, d’enviament d’informació comercial a qui ho hagi sol·licitat expressament. Solament es lliura a aquestes companyies la informació personal necessària per realitzar aquests serveis exigint-les preservar la protecció, confidencialitat i integritat de la informació, l’ús de la qual està prohibit per a altres finalitats diferents a les aquí esmentats.

PROHIBICIÓ DE PARTICIPACIÓ

No podran participar en aquesta promoció cap dels treballadors de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL o de qualsevol de les empreses del grup al qual pertany. Tampoc no podran participar-hi els familiars de primer grau o cònjuges dels citats treballadors. 

DRETS

Per tota qüestió litigiosa que es pogués presentar en aquesta promoció i la interpretació i/o aplicació d’aquestes bases, tant LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL, com els guanyadors i participants , fan expressa renúncia a qualsevol dret que pogués correspondre’ls, i expressament se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

RESPONSABILITAT

Llet Nostra Alimentaria, S.L. i les societats vinculades a la mateixa, així com els seus proveïdors, subcontractistes, col·laboradors, agents o distribuïdors, queden exonerats de qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol tipus que puguin rebre els Participants i guanyadors de la Promoció per qualsevol acció o omissió no imputable a Llet Nostra Alimentaria, S.L., a les seves societats vinculades, als seus proveïdors, contractistes, col·laboradors, agents o distribuïdors, durant la durada de la Promoció i gaudi dels obsequis.

En cap cas Llet Nostra Alimentaria, S.L.  serà responsable, de manera enunciativa però no limitativa, de les fallades de connexió a Internet tant en l’accés dels Participants a les distintes pàgines com en l’enviament de respostes de participació, comunicació d’obsequis, així com en qualsevol altra comunicació a través d’internet; de la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de les pàgines web mitjançant les quals es participa a la Promoció; l’ús il·lícit, mal ús i del frau que els Participants puguin atribuir als sortejos objecte de les presents bases.

D’altra banda els participants declaren haver informat a terceres, les dades dels quals, incloent fotografies, vídeos, proporcionin, de les condicions del present concurs, eximint des d’aquest moment a LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. de qualsevol reclamació realitzada per qualsevol tercer, les dades del qual, incloent fotografia, vídeos, etc. hagin estat facilitades pels participants en el present concurs, exonerant a LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. de qualsevol dany, sanció, multa, despesa (incloent qualsevol despesa o honoraris d’advocats, perits o altres professionals, despeses processals) que siguin soferts per LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. y/o qualsevol tercer, derivats de la participació al present concurs.

ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES

Al PARTICIPAR EN EL CONCURS I AL ACCEPTAR les presents Bases Legals, significarà que ha llegit, entès i que accepta tots els termes i condicions de les Bases Legals, així com la submissió al criteri de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del la selecció de guanyadors i quant a les decisions interpretatives d’aquestes bases que realitzi aquesta empresa.