Bases legals

OBJECTE

LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL posa en marxa una promoció, en el territori català i dirigida a tot potencial consumidor, sota la denominació GUANYA AMB LLET NOSTRA

PERSONES LEGITIMADES I DURADA

Podrà participar en el CONCURS qualsevol persona resident legal a Catalunya i major de 18 anys.

Els usuaris podran participar durant les següents dates:

 • PROMOCIÓ DE DESEMBRE 2019 – ENQUESTA LLET NOSTRA: del 9 al 15 de desembre de 2019.

PREMIS

Entre tots els participants es seleccionaran els següents guanyador mitjançant sorteig aleatori, que guanyarà un lot de productes Llet Nostra.

 • PROMOCIÓ DE DESEMBRE 2019 – ENQUESTA LLET NOSTRA: 1 lot de productes Llet Nostra. El cost del lot és de:
  • Preu amb IVA:49,88 €
  • Preu sense IVA: 46,19 € 

PARTICIPACIÓ

Per participar en la present promoció l’usuari haurà de seguir les següents passes:

 • PROMOCIÓ DE DESEMBRE 2019 – ENQUESTA LLET NOSTRA:
  • Per participar serà necessari completar l’enquesta enviada.

SELECCIÓ DE GUANYADORS

Entre tots els participants es seleccionaran els guanyadors seguint les següents especificacions:

 • PROMOCIÓ DE DESEMBRE 2019 – ENQUESTA LLET NOSTRA:
  • Es seleccionaran 3 guanyadors per sorteig aleatori.
  • El sorteig es realitzarà a partir del dia 16 de desembre del 2019.

ENTREGA DELS PREMIS

Els premis es lliuraran sense cost algun pels guanyadors i seran comunicats als guanyadors a través d’un comentari al post de la promoció. A més, LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL podrà comunicar el nom del guanyador a les seves xarxes socials i/o a la seva web.

Els guanyadors hauran de notificar la seva acceptació del premi responent al correu electrònic enviat per LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL, amb la següent informació: nom i cognoms, dni i telèfon de contacte.

Els guanyadors disposaran d’un termini de 24 hores a partir de la notificació del premi per comunicar l’acceptació del mateix.

Cas que en aquest termini el guanyador no enviés la informació esmentada per certificar la seva acceptació del premi, s’ entendrà que el guanyador no accepta el premi i per tant renuncia al mateix.

En cap cas, LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL es responsabilitzarà de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, endarreriments o qualsevol altra circumstància posterior a l’entrega del premi.

CONDICIONS ESPECIFIQUES DE LA PROMOCIÓ

 • Cada persona podrà guanyar un sol premi, en cas que en guanyés dos, el segon premi quedaria anul·lat.
 • La comunicació de les dades personals per part dels participants de la PROMOCIÓ i especialment de les dades d’email, número de telèfon i edat és un requisit obligatori per a que els guanyadors puguin rebre el premi obtingut, no podent participar en la PROMOCIÓ els menors de 18 anys. De resultar agraciada alguna d’aquestes persones la seva participació resultarà automàticament anul·lada.
 • L’ORGANITZACIÓ descartarà aquelles participacions que siguin abusives o fraudulentes i no es fa responsable de la veracitat de les dades facilitades pels participants. Per tant, si les dades facilitades no són correctes o tenen errors, l’ORGANITZACIÓ no es fa responsable de no poder contactar amb els possibles guanyadors per comunicar-los el resultat o per gestionar amb ells el lliurament del premi.
 • El premi de la PROMOCIÓ no es podrà substituir per un altre a petició del guanyador, ni podrà ser canviat pel seu valor en metàl·lic. L’ORGANITZACIÓ es reserva, en qualsevol cas, el dret de canviar els elements del premi de la PROMOCIÓ per un altre d’igual o superior valor quan concorri justa causa, i a més també es reserva el dret a anul·lar, suspendre o modificar la PROMOCIÓ per l’ORGANITZACIÓ si per causes tècniques justificades, raonables o de qualsevol altra índole aliena a la voluntat de l’ORGANITZACIÓ, aquesta no pogués complir amb el normal desenvolupament de la PROMOCIÓ, segons l’estipulat a les presents bases.
 • Seran a càrrec dels guanyadors els impostos i despeses -qualsevol que sigui la seva naturalesa- que poguessin derivar-se dels premis. Les despeses d’enviament del premi seran a càrrec de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL.
 • Els participants i els guanyadors reconeixen que els drets de propietat intel·lectual sobre la pàgina Web en el seu conjunt corresponen a autoritzen LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL. Així mateix, els participants i els guanyadors reconeixen que la reproducció, distribució o transformació no autoritzada del Web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual del titular.
 • En el cas que el present concurs quedés suspès per causes de força major, autoritzen LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL quedarà eximida de qualsevol responsabilitat sobre el mateix.  

DRETS D’IMATGE

Els guanyadors autoritzen LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL a difondre el seu nom i la seva imatge així com els vídeos, fotografies, dibuixos o comentaris que publiquin per participar a la present promoció, en qualsevol mitjà de comunicació, i de la manera que consideri més oportuna. Aquesta autorització s’entén que és automàtica amb la participació en la promoció, procedint-se a la seva eliminació al finalitzar el temps necessari pel desenvolupament de la present promoció, és a dir. Al finalitzar l’any en curs a més tardar.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La participació en el Concurs suposa la cessió, amb caràcter exclusiu i transferible, sense limitació territorial ni temporal i amb caràcter gratuït, a LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL de tots els drets d’ús, distribució, explotació, exportació, publicació, difusió i publicació en http://www.lletnostra.car o en qualsevol altre mitjà o suport on line i off line que estimi oportú LLETNOSTRA ALIMENTÀRIA, SL (a títol enunciatiu però no limitatiu, Youtube, Xarxes socials, etc.), reproducció a títol gratuït o onerós dels comentaris escrits pels participants en la promoció, podent dur a terme la seva alteració, transformació, modificació que es derivin dels mateixos, no donant lloc a dret algun de compensació, indemnització o reemborsament o pagament de tarifes o altres drets econòmics de naturalesa alguna a favor dels Participants.

PROTECCIÓ DE DADES

Ús, finalitat i conservació de dades:

De conformitat amb la legislació vigent aplicable en matèria de protecció de dades, LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL en la seva qualitat de responsable de les dades, amb CIF B64398373, domicili social en C/ València 3B Pavello Central, Barcelona, 08015, Telèfon: 93 226 57 94 i Correu electrònic: info@lletnostra.cat, informa als Participants en el present concurs que les seves dades recaptades per LLET NOSTRAALIMENTÀRIA, SL en l’àmbit del present concurs, seran tractats per LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL amb les següents finalitats:

 • Gestionar la relació entre els Participants en el Concurs i LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL, incloent la comunicació amb els Participants per atendre les seves sol•licituds, la comunicació i la gestió dels seus premis, procedint-se a la seva eliminació al finalitzar el temps necessari per al desenvolupament de la present acció promocional, és a dir, al finalitzar l’any en curs a tot tardar.
 • Publicar el nom dels guanyadors en la web i xarxes socials de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA.
 • Publicar els comentaris dels participants en la web i xarxes socials de LLETNOSTRA ALIMENTÀRIA.
 • Quan els Participants així ho hagin consentit expressament per separat, enviar la newsletteri/o informació comercial als Participants els qui, amb caràcter previ al seu enviament, ho hagin sol·licitat expressament a LLETNOSTRA ALIMENTÀRIA, SL, podent sol·licitar els Participants, a qualsevol moment, la baixa d’aquest servei, remetent un escrit, al que acompanyi fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat, dirigit a LLETNOSTRA ALIMENTÀRIA, SL, C/ València 3B Pavelló Central, Barcelona, 08015, amb la referencia “Protecció de Dades- Promoció “GUANYA AMB LLET NOSTRA” o per email a info@lletnostra.cat, amb la mateixa referència o punxant “baixa” en el propi email .

Legitimació del Tractament

 • Legitimació per consentiment: per gestionar la seva relació amb LLETNOSTRAALIMENTÀRIA, SL i publicar el nom i comentaris dels guanyadors quan els Participants accepten les bases legals del Concurs i es registren per participar en el present Concurs.
 • Legitimació per consentiment: quan l’usuari proporciona les seves dades voluntàriament per rebre la newsletteri/o informació comercial de LLETNOSTRA ALIMENTÀRIA, SL per qualsevol mitjà, inclòs l’electrònic.
  Drets dels Participants.
 • Els usuaris podran fer valer els drets que a continuació s’enumeren, mitjançant un escrit enviat a la següent adreça, acompanyant-se d’una còpia del seu Document Nacional d’Identitat: LLETNOSTRAALIMENTÀRIA, SL C/ València 3B Pavelló Central, Barcelona, 08015 i/o al següent email: info@lletnostra.cat, en tots dos casos amb la referencia “Protecció de Dades- Promoció “GUANYA AMB LLET NOSTRA”.
 • Els Participants tenen dret a obtenir confirmació sobre si : LLETNOSTRAALIMENTÀRIA, SL està tractant les seves dades personals per tant tenen dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.
 • Accés: petició d’informació sobre les dades personals proporcionades.
 • Cancel·lació: petició de cancel·lació de dades personals proporcionades.
 • Limitació del seu tractament, cas de procedir: Obtenir de : LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
 • Oposició, cas de procedir: petició d’oposició al tractament de les dades personals dels Participants, per la qual cosa LLET NOSTRAALIMENTÀRIA, SL deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos o l’exercici de la defensa de possibles reclamacions.
 • Portabilitat de dades: els Participants de conformitat amb la legislació vigent tindran dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades, sempre que procedeixi.
 • Els usuaris podran oposar-se a l’enviament d’informacions comercials i/o newsletterper mitjans electrònics a qualsevol moment, això comportarà la baixa dels Participants en aquests serveis.
 • Com abans indicat, l’exercici dels drets citats anteriorment podrà realitzar-se dirigint un escrit a: : LLETNOSTRAALIMENTÀRIA, SL, acompanyant-se d’una còpia del seu Document Nacional d’Identitat, en la següent adreça: C/ València 3B Pavelló Central, Barcelona, 08015 i/o al següent email: info@lletnostra.cat, en tots dos casos amb la referencia “Protecció de Dades- Promoció “GUANYA AMB LLET NOSTRA”.
 • Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.
 • A títol enunciatiu, però no limitatiu, LLETNOSTRAALIMENTÀRIA, SL pot contractaramb tercers serveis de gestió i allotjament de dades, d’enviament d’informació comercial a qui ho hagi sol·licitat expressament. Solament es lliura a aquestes companyies la informació personal necessària per realitzar aquests serveis exigint-les preservar la protecció, confidencialitat i integritat de la informació l’ús de la qual està prohibit per a altres finalitats diferents als aquí esmentats. 

PROHIBICIÓ DE PARTICIPACIÓ

No podran participar en aquesta promoció cap dels treballadors de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL o de qualsevol de les empreses del grup al qual pertany. Als efectes d’aquesta promoció, s’entendrà com a grup aquell que com a tal es defineix a l’ article 4 de la Llei del mercat de valors. Tampoc no podran participar-hi els familiars de primer grau o cònjuges dels citats treballadors.

RECLAMACIONS

El termini que s’estableix per a qualsevol possible reclamació referent a la promoció és de trenta dies hàbils des de la seva finalització, i no s’atendrà cap reclamació un cop transcorregut aquest termini. 

DRETS

Per tota qüestió litigiosa que es pogués presentar en aquesta promoció i la interpretació i/o aplicació d’aquestes bases, tant LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL, com els guanyadors i participants , fan expressa renúncia a qualsevol dret que pogués correspondre’ls, i expressament se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

RESPONSABILITAT

Llet Nostra Alimentaria, S.L. i les societats vinculades a la mateixa, així com els seus proveïdors, subcontractistes, col·laboradors, agents o distribuïdors, queden exonerats de qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol tipus que puguin rebre els Participants i guanyadors de la Promoció per qualsevol acció o omissió no imputable a Llet Nostra Alimentaria, S.L., a les seves societats vinculades, als seus proveïdors, contractistes, col·laboradors, agents o distribuïdors, durant la durada de la Promoció i gaudi dels obsequis.

En cap cas Llet Nostra Alimentaria, S.L.  serà responsable, de manera enunciativa però no limitativa, de les fallades de connexió a Internet tant en l’accés dels Participants a les distintes pàgines com en l’enviament de respostes de participació, comunicació d’obsequis, així com en qualsevol altra comunicació a través d’internet; de la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de les pàgines web mitjançant les quals es participa a la Promoció; l’ús il·lícit, mal ús i del frau que els Participants puguin atribuir als sortejos objecte de les presents bases.

D’altra banda els participants declaren haver informat a terceres, les dades dels quals, incloent fotografies, proporcionin, de les condicions del present concurs, eximint des d’aquest moment a LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. de qualsevol reclamació realitzada per qualsevol tercer, les dades del qual, incloent fotografia, etc. hagi estat facilitada pels participants en el present concurs, exonerant a LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. de qualsevol dany, sanció, multa, despesa (incloent qualsevol despesa o honoraris d’advocats, perits o altres professionals, despeses processals) que siguin soferts per LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA S.L. y/o qualsevol tercer, derivats de la participació al present concurs. 

ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES

Les bases podran consultar-se a la pàgina de Facebook de Llet Nostra (https://www.facebook.com/lletnostraoficial/) així com en qualsevol lloc que Llet Nostra Alimentaria, S.L indiqui en qualsevol moment.

Al PARTICIPAR EN EL CONCURS I AL ACCEPTAR les presents Bases Legals, significarà que ha llegit, entès i que accepta tots els termes i condicions de les Bases Legals, així com la submissió al criteri de LLET NOSTRA ALIMENTÀRIA, SL quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig i quant a les decisions interpretatives d’aquestes bases que realitzi aquesta empresa.